Create Account
Sign In

User Profile

luatvn

Học hỏi
luatvn
Send a PM to luatvn
30/10/2020
Member

Activity

luatvn is currently Offline

Những ngành nghề dịch vụ của Công ty TNHH TVĐT Luật VN
https://luatvn.vn/
Thành lập công ty:
https://luatvn.vn/thanh-lap-cong-ty-uy-tin/
Đầu tư nước ngoài:
https://luatvn.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam/
Thành lập trung tâm ngoại ngữ:
https://luatvn.vn/dieu-kien-de-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/
Thành lập trung tâm tư vấn du học
https://luatvn.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/
Thành lập trường mầm non:
https://luatvn.vn/dieu-kien-thanh-lap-truong-mam-non/
Thành lập nhóm trẻ:
https://luatvn.vn/thanh-lap-nhom-tre-nhung-dieu-can-biet/
Giấy phép vệ sinh attp:
https://luatvn.vn/huong-dan-xin-giay-phep-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-chi-tiet-nhat/
Tư vấn thuế kế toán:
https://luatvn.vn/tu-van-ke-toan-thue/
Tự công bố : https://luatvn.vn/thu-tuc-cong-bo-san-pham/
Giấy chứng nhận đủ điều kiện antt trậ tự: https://luatvn.vn/cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-an-ninh-trat-tu/
Đăng ký đất đai; https://luatvn.vn/dang-ky-dat-dai/
Cấp sổ đỏ; https://luatvn.vn/cap-so-do/
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất; https://luatvn.vn/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat/
Tách hợp thửa; https://luatvn.vn/tach-hop-thua-dat/
Khai nhận thừa kế quyền sử dụng đất; https://luatvn.vn/khai-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat/

Interests

Âm nhạc