Create Account
Sign In

User Profile

minhphat


minhphat
Send a PM to minhphat
27/05/2020
Member

Activity

minhphat is currently Offline

http://minhphatplastic.org/ - Minh Phát Plastic là công ty sản xuất bao bì nhựa, túi nilon cho các doanh nghiệp cần nhiều bao bì nilon như may mặc, sx thức ăn gia súc, đóng gói sản phẩm.
https://www.facebook.com/X%C6%B0%E1%BB%9Fng-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-t%C3%BAi-nilon-MINH-PH%C3%81T-100900844974764/
https://twitter.com/minhphatplastic
https://www.linkedin.com/in/minhphatplastic/
https://www.pinterest.com/minhphatplastic/
https://minhphatplastic.tumblr.com/


Interests

--